Laivaliikenteen ja sitä myötä sen päästöjen odotetaan nykyisillä käyttövoimaratkaisuilla kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa. Samalla merenkulun sääntelyn kannalta keskeiset toimijat kuten kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO ja EU ovat asettaneet merkittäviä tavoitteita meriliikenteen päästöjen vähentämiseksi. Jo asetettujen tavoitteiden lisäksi suunnitteilla on uutta sääntelyä.

Merenkulun päästövähennykset eivät toteudu nykykeinoin, vaan uudet vähähiiliset tai hiilineutraalit polttoaineratkaisut tulevat olemaan tässä keskiössä.
Toimialalla ei tule olemaan yhtä ainoaa käyttövoimaratkaisua, vaan energiatarve – ja mahdolliset energiaa säästävät toimenpiteet – tullaan hoitamaan kulloiseenkin tilanteeseen sopivalla ja myös taloudellisesti mahdollisella ratkaisulla.

naviSaimaa- hankkeen toimeksiannosta logscale oy selvitti, missä ympäristöystävällisten käyttövoimien osalta nyt mennään ja mitä haasteita on vielä ylitettävänä.

Selvityksessä pureudutaan mahdollisiin käyttövoimiin ja arvioidaan niiden saatavuutta, käytettävyyttä, päästöjä ja teknisestä valmiutta. Selvityksessä selvitetään myös mitä säädöksiä käyttövoimien käytölle on ja mitä on tulossa.
Linkki naviSaimaan raporttiarkistoon.