Itämeren satamien turvallisuuteen keskittyvän HAZARD-projektin nimissä toteutettu Delfoi-tutkimus ennustaa tiukentuvan sääntelyn johtavan kuljetusten heikentyvään tehokkuuteen mutta toisaalta myös logistiikkasektorin merkityksen kasvuun.

Kuljetusalan tulevaisuus nostetiin pöydälle Delfoi-tutkimuksessa, jossa vastaajajoukkona toimi lähes 100 Itämeren alueen logistiikan alan huippuasiantuntijaa. HAZARD-projektin tutkimus, jota johdettiin Turun kauppakorkeakoulusta käsin, käsitteli 52 logistiikkaa koskettavaa kysymystä. Tarkastelu tehtiin nykyhetkestä (2018-2019) vuoteen 2030.

Tutkimuksen kysymykset jaoteltiin kymmenen teeman alle (Kuva 1) vaihdellen logistiikkasektorin kilpailukyvystä toimitusketjujen turvallisuuteen. Asiantuntijapaneelin itsearvioinnin mukaan osaaminen oli vahvinta kilpailukyvyn ja ympäristötekijöiden osalta. Myös maantieliikenteen ja merikuljetusten tuntemus oli vahvaa, kun taas osaaminen ilma- ja rautatiekuljetusten suhteen oli melko alhainen.

HAZARD-logistiikkaselvityksen kymmenen teemaa

Kuva 1 Delfoi-kyselyn kymmenen teemaa

Kuljetusalan tulee varautua uusiin haasteisiin

Kuljetus- ja logistiikkakyselyn tulokset

Taulukko 1 Delphi-kyselyn neljä korkeinta ja matalinta arvoa (korkea arvo viestii alalle lähtökohtaisesti positiivisesta muutoksesta).

Ympäristöteema pysyy vahvana kuljetusalalla. Ympäristöystävällisen kuljetustoiminnan kysynnän ennakoitiin kasvavan entisestään. Muutokset johtavat paneelin arvion mukaan pienentyneisiin kasvihuonepäästöihin tulevaisuudessa.

Negatiivisimman muutoksen odotetaan tapahtuvan toimitusketjujen turvallisuudessa, ja rikoksien ja niiden estämisen aiheuttamien kulujen ennakoidaan nousevan. Erityisesti kyberuhkien ennustettiin nousevan. Ala joutuu kohtaamaan myös muita haasteita, joista voidaan mainita ainakin odotettavissa oleva osaavan työvoiman pula.

Muita esiin nousseita teemoja olivat merkittävä teknologinen kehitys, parantunut energiataloudellisuus, logistiikkasektorin kasvava merkitys Itämeren alueen kilpailukyvylle sekä tiedonkeräys- ja seurantateknologioiden käytön lisääntymien. Kyselyn korkeimmat ja matalimmat arvot ovat esitettyinä Taulukossa 1.

Jatkoa vuoden 2013 tutkimukselle

Tutkimus noudatteli läheisesti Ojalan ym. (2013) aiempaa tutkimusta, joka käsitteli samoja teemoja mutta tarkasteli vuotta 2025. Yhteisenä tekijänä molemmissa tutkimuksissa oli ympäristösäätelyn aiheuttamien kustannusten odotettu nousu. Suurin muutos oli EU-maiden sekä Unionin ulkopuolella olevien maiden keskisen rajavalvonnan tiukentuminen, jonka odotettiin nyt tiukentuvan entisestään ja vahvemmin kuin edeltävässä tutkimuksessa. Keskeisimmät muutokset asiantuntijapaneelin odotuksissa on esitetty Taulukossa 2 (taulukossa esitetään vain kysymykset, jotka olivat mukana Delphi-kyselyssä molemmissa tutkimuksissa).

Kuljetus- ja logistiikkakyselyn tulokset

Taulukko 2 Muutos keskiarvoissa verrattaessa vuoden 2013 (tarkasteluvuosi 2025) ja 2019 (tarkasteluvuosi 2030) Delphi-kyselyiden tuloksia.

Raportti ja kysymyspatteristo vastauksineen on saatavilla kokonaisuudessaan HAZARD-projektin verkkosivuilla tai suoraan tämän linkin takaa.