Alkuvuodesta 2019 vaiheittain käyttöön otettu kansallinen KemiDigi on Tukesin ylläpitämä sähköinen viranomaispalvelu, jonka kautta yritysten tulee hoitaa kemikaaleihin liittyvät ilmoitusvelvoitteensa. KemiDigin tuore kemikaaliluetteloita koskeva toiminnallisuus palvelee myös viranomaisia valvonnan ja luvituksen osalta.

Kemikaali-ilmoitukset vain digitaalisesti 

Helmikuusta 2019 yritysten kemikaali-ilmoitukset on voinut toimittaa vain KemiDigin kautta. Ilmoitusperusteet ovat kuitenkin pysyneet ennallaan. Yrityksen, joka valmistaa kemikaalia kotimaan markkinoille tai joka maahantuo kemikaalia Suomeen, tulee tehdä ilmoitus:

  • vaaraluokitelluista kemikaaleista
  • luokittelemattomista seoksista, jos ne sisältävät:
    • terveydelle tai ympäristölle vaarallista ainetta
    • ainetta, jolle on EU:ssa määrätty työperäisen altistumisen raja-arvo
  • ammattikäyttöön tai yleiseen kulutukseen tarkoitetuista kemikaaleista
KemiDigi vie kansalliset kemikaali-ilmoitukset internettiin

Esimerkiksi työperäisen altistumisen raja-arvon saaneelle aineelle ei ole pitoisuusrajoja sille, milloin tällaista ainetta sisältävän seoksen osalta ilmoitus olisi jätettävä. Mikäli tällainen raja-arvo on annettu, on ilmoitus jätettävä, vaikka altistuminen aineelle ei olisikaan todennäköistä. EU-direktiiveissä säädetyt työperäisen altistumisen raja-arvot määräytyvät kansallisesti ns. HTP-arvoina, jotka voivat olla EU-sääntelyä tiukemmat.

Kemikaali-ilmoitus tulee tehdä aina, kun markkinoille saatettavasta kemikaalista voi aiheutua vaaraa, riippumatta sen määrästä.

Kansallinen kemikaali-ilmoitus palvelee sekä Suomen Myrkytystietokeskusta että Tukesin kemikaalituoterekisteriä Suomessa markkinoilla olevista kemikaaleista. Kansallinen kemikaali-ilmoitus on pitkälti samansisältöinen EU:n uuden myrkytystietokeskusilmoituksen kanssa. Toimijoiden tulee kuitenkin tehdä kemikaalista molemmat ilmoitukset kriteerien täyttyessä. EU:n myrkytystietokeskusilmoituksen sisällöstä, aikataulusta ja velvoitteesta voit lukea lisää aiemmasta artikkelistamme.

Kemikaali-ilmoitus on edelleen maksullinen, joskin digitaalisena sen hinta on 30 % aiempaa edullisempi. Maksuperusteena käytetään KemiDigin aktiivisia ilmoituksia. Toimijoiden kannattaa passivoida markkinoilta poistettujen tuotteiden ilmoitukset turhien kulujen välttämiseksi.

Digitaaliset kemikaaliluettelot valvonnan tukena

Käyttäjien hyödynnettävissä on toukokuun alusta ollut lisäksi KemiDigin kemikaaliluetteloita koskeva toiminnallisuus. Digitaalisen kemikaaliluettelon on määrä palvella viranomaisia ja toimijoita lupa-asioissa. Lupalaitosten luetteloita on osittain viety palveluun suoraan.

Kemikaaliluettelon ylläpitäminen KemiDigin kautta on toistaiseksi vapaaehtoista. Vaatimuksia digitaaliseen luettelointiin voi kuitenkin olla odotettavissa, erityisesti lupalaitoksille. Varsinkin Seveso-laitokset ovat alustan kohdeyleisöä. Alkuvaiheessa alustaa hyödyntävät Tukes ja ympäristöviranomaiset. Jatkossa se palvelee myös pelastusviranomaisia sekä työsuojelun valvontaa.

Luvitusprosesseissa viranomaiset ovat toistaiseksi halunneet tiedot toimitettaviksi edelleen sähköpostitse tai perinteisin keinoin. KemiDigin kemikaaliluettelo-ominaisuuden myötä tilanteen voisi toivoa muuttuvan yhden luukun periaatteen suuntaan.

KemiDigin kemikaaliluetteloon on lisäksi integroitu suhdelukulaskuri. Tukes onkin väläytellyt, että suhdelukulaskuria voitaisiin jatkossa käyttää valvonnassa. Toimijan on siis syytä olla tarkkana kemikaaliluettelonsa ajantasaisuuden suhteen. Mikäli suhdeluku kasvaa ja toiminnan laajuus näyttäisi sen myötä muuttuvan, on lupamuutokset syytä laittaa vireille hyvissä ajoin.

Kemikaali-ilmoituksessa vaadittujen tietojen syöttö digitaaliseen alustaan vaatii työtä

Tietojen ilmoittaminen aiempaa työläämpää

Kemikaaliluettelon voi koostaa viranomaisen kemikaali- tai ainerekisterin pohjalta. Vastaavasti tiedot voi syöttää manuaalisesti. Tällä hetkellä tulee uudelle nimikkeelle minimissään syöttää kemikaalin nimi, sen sijainti/maksimimäärä sekä vaaraluokitus. Viranomaiset tulevat myös jollain aikataululla määrittämään syötettävät vähimmäistiedot sujuvan valvonnan ja luvituksen tueksi.

Kemikaali-ilmoituksia voi viedä palveluun käyttöliittymän kautta manuaalisesti tai CSV-tiedostossa. Vienti järjestelmästä järjestelmään tulisi myös onnistua REST-API rajapinnan kautta; tällöin on kuitenkin syytä olla omaan järjestelmänvalvojaan yhteydessä. Yritysten voimassa olevat ilmoitukset on viety suoraan KemiDigiin. On kuitenkin suositeltavaa, että yritykset tarkistavat nämä tiedot mahdollisten puutteiden varalta.

Osa kemikaali-ilmoituksen tiedoista vaaditaan alustassa rakentuneessa muodossa, omiin kenttiinsä eriteltyinä. Ilmoitus vaatii siten selvästi enemmän työtä kuin ennen. Ilmoitettavien tietojen on edelleen oltava yhtenäiset käyttöturvallisuustiedotteen (KTT) tietojen kanssa. KTT tulee myös liittää ilmoituksen liitteeksi. Kokonaan uusina tietoina vaaditaan lisäksi:

  • Eurooppalaisen tuotekategorisointisysteemin mukainen EuPCS-käyttötarkoituskoodi
  • Kemikaalin käyttäjäryhmä
  • Toistaiseksi vapaaehtoisena: UFI-tunniste (Unique Formula Identifier)

UFI-tunniste on kemikaaliseokselle laadittava ainutlaatuinen, VAT-numerokohtainen 16-numeroinen tunniste, joka yhdistää kunkin kemikaaliseoksen teollisuuden sille toimittamiin tietoihin. Yrityksen toimialakoodia ei kemikaali-ilmoituksissa enää kysytä. Ilmoitustiedon julkisuuden voi luokitella itse. Mikäli tiedon haluaa kuitenkin antaa yksinomaan viranomaisten tietoon, tulee tämä perustella.

Palveluun tunnistaudutaan yrityskohtaisesti suomi.fi-palvelun kautta. Käyttäjäkohtaiset valtuutukset, samoin kuin esimerkiksi konsultin valtuutuksen, voi hoitaa saman portaalin kautta. KemiDigi-alustan kautta voi myös viestiä viranomaisen kanssa.

Palvelu päivittyy ja täydentyy edelleen. Jatkossa sinne on tarkoitus viedä myös kasvinsuojeluaine- ja biosidirekisterit. Kemikaalilakiin sekä sen nojalla annettuihin asetuksiin on lisäksi luvassa muutoksia. KemiDigi-asiointiin ei kuitenkaan ole odotettavissa kuin korkeintaan pieniä muutoksia.

Mikäli toiminnan ilmoitusvelvollisuuksiin liittyy kysyttävää, olemme mieluusti apuna!