Uusi yhteiseurooppalainen myrkytystietokeskusilmoitus tulee jättää 1.1.2021* alkaen kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitetuista vaaraluokitelluista seoksista, joille voimassa olevaa kansallista kemikaali-ilmoitusta ei ole. Ilmoituksen tietovaatimuksiin on toimitusketjuissa syytä varautua jo etukäteen.

Tukes pitää samaan aikaan kiinni velvollisuudesta jättää erillinen kemikaali-ilmoitus Suomen markkinoille asetetuista vaarallisista kemikaaleista. Vaikka pitkälti samansisältöinen EU-ilmoituksen kanssa, palvelee kansallinen kemikaali-ilmoitus myrkytystietokeskuksen ohella Tukesin ylläpitämää kemikaalituoterekisteriä Suomessa markkinoilla olevista kemikaaleista.

Kovat sisältövaatimukset

EU:n CLP-asetuksen nojalla vaadittava myrkytystietokeskusilmoitus tulee aiheuttamaan toimijoille haasteita ensisijaisesti sen sisältövaatimusten osalta. Velvoite koskee maahantuojia ja jatkokäyttäjiä, jotka asettavat seoksia markkinoille. Jatkokäyttäjien osalta kyseeseen tulevat seosten sekoittajat, uudelleentäyttäjät ja -pakkaajat sekä sopimussekoittajat. Jakelijoilla ei lähtökohtaisesti ole ilmoitusvelvollisuutta, joskin he saavat vastaavan ilmoituksen tehdä.

Kustakin ilmoitettavasta seoksesta tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

 • Ainutlaatuinen 16-numeroinen UFI-tunniste (Unique Formula Identifier). UFI-tunniste on VAT-numerokohtainen, ja se yhdistää tuotteen teollisuuden toimittamiin tietoihin, mahdollistaen nopeiden ohjeiden saamisen hätätilanteissa.
 • Eurooppalaisen tuotekategorisointisysteemin mukainen EuPCS-koodi (European Product Categorisation System)
 • Seoksen vaaraluokitustiedot
 • Tarkka kemiallinen koostumus ainesosien pitoisuuksina esitettynä; sallitulle pitoisuuden vaihteluvälille hyvin tiukat vaatimukset
 • Toksikologiset tiedot seoksesta käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti
 • Fysikaalis-kemiallisia tietoja, kuten olomuoto, pH, väri
 • Pakkaustyyppi/koko
Vaarallisten kemikaalien ilmoitusvaatimukset tuplaantumassa

Mikäli sekoittaa kahta tai useampaa eri seosta, joiden pitoisuudet eivät ole tiedossa, voi raaka-aineet ilmoittaa toimittajien UFI-koodeja käyttäen. Tämä toki edellyttää, että toimittajat ovat sellaiset laatineet. Siirtymäajalla riittää, jos toimittaa raaka-aineen käyttöturvallisuustiedotteen sekä toimittajan yhteystiedot.

UFI-tunniste tulee jatkossa olemaan myös vakioelementti seosten vaaraetiketeissä. Sen voi sijoittaa etiketissä esimerkiksi tuotteen viivakoodin yläpuolelle. Muutos vaatii siten myös kaikkien vaaralliseksi luokiteltujen seosten uudelleenetiketöinnin. UFI-tunnisteen voi luoda esim. Euroopan Kemikaalivirasto ECHA:n työkalulla.

Vaaraluokitellut seokset keskiössä

Myrkytystietokeskusilmoitus eli PCN (Poison Centre Notification) koskee seoksia, jotka on luokiteltu vaaralliseksi niiden fysikaalisten vaaraominaisuuksien tai ihmisten terveydelle vaarallisten ominaisuuksien suhteen. Ilmoitusvelvollisuus ei koske:

 • Vaarattomia seoksia
 • Seoksia, jotka on luokiteltu vaarallisiksi ainoastaan ympäristölle
 • Seoksia, jotka on luokiteltu ainoastaan paineen alaisiksi kaasuiksi tai räjähteiksi
 • T&K-tarkoituksiin käytettäviä seoksia
 • CLP-asetuksen soveltamisalan mukaiset poikkeukset, kuten radioaktiiviset seokset, tullivalvonnan alaiset seokset, lääkkeet, kosmetiikka, ruoka tai rehu

Kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitettujen tuotteiden ilmoitukset on tehtävä uuden mallin mukaisesti 1.1.2021 alkaen, ja teollisuuskäyttöön tarkoitettujen 1.1.2024 alkaen. Mikäli kemikaali-ilmoituksen on jo toimittanut kansallisesti ja se on voimassa, t.s. olennaisissa tiedoissa ei ole muutettavaa, tulee EU:n myrkytystietokeskusilmoitus tehdä viimeistään vasta vuonna 2025.

Sen sijaan omien tuotteiden vaaraetiketöinnin, kategorisoinnin, käyttöturvallisuustiedotteiden päivittämisen sekä toimitusketjujen informoinnin kannalta UFI-koodien luominen tuotteille olisi syytä tehdä jo selvästi ennen vuoden 2025 takarajaa. UFI-koodi tulisi kuitenkin olla viranomaisten tiedossa myrkytystietokeskusilmoituksen kautta ennen kuin sitä jakaa eteenpäin toimitusketjussa. 

Jatkossa ei vastaavia tietoja tarvitse kuitenkaan toimittaa erikseen jokaiseen EU-maahan, johon seosta toimittaa. Sen sijaan yhdellä keskitetyllä, harmonisoidulla ilmoituksella sama tieto voidaan näin haluttaessa saattaa kaikkien EU:n jäsenmaiden käytettäväksi. Vastaanottavien jäsenmaiden kielivaatimuksia on kuitenkin noudatettava tiettyjen toimitettavien tietojen osalta.

Ilmoitus jätetään ECHA:n erilliseen portaaliin, ja sen sisältö tulee vaatimaan toimijoilta merkittäviä muutoksia tuotekategorisointiin ja -luettelointiin. Ilmoitus laaditaan helpoiten ECHA:n ylläpitämällä IUCLID-ohjelmistolla. Osa jäsenmaista hyväksyy ilmoituksia jatkossakin myös omien kansallisten alustojensa kautta.

Kansalliset kemikaali-ilmoitukset sähköisesti

Kansallinen kemikaali-ilmoitus palvelee Suomen myrkytystietokeskuksen tarpeita EU-ilmoitusten siirtymäajalla. Ilmoitusvelvoite koskee mm. kaikkia vaaraluokiteltuja kemikaaleja, joita asetetaan Suomen markkinoille määrissä, joista voi aiheutua vaaraa.

Kaikki uudet kansalliset kemikaali-ilmoitukset tulee toimittaa Tukesin sähköisen KemiDigi-palvelun kautta. Osa tiedoista vaaditaan rakentuneessa muodossa, eli tietojen ilmoittaminen lomakepohjaan vaatii enemmän työtä kuin ennen. KemiDigin kemikaali-ilmoitus- ja -luettelointivaatimuksista voit lukea lisää artikkelistamme täältä.

Kemikaali-ilmoituksissa tulisi jatkossa lisäksi ilmoittaa käyttäjäryhmä, UFI-koodi sekä tuotteen kategorisointi EuPCS:n mukaan. Toimialakoodia ei ilmoituksissa enää tarvita.

KemiDigissä on lisäksi jatkossa syytä passivoida markkinoilta poistettujen tuotteiden ilmoitukset, sillä KemiDigi laskuttaa toimijaa systeemissä aktiivisena olevien ilmoitusten lukumäärän mukaan.

*EU-viranomaiset ovat hyväksyneet ehdotuksen, jonka mukaisesti kuluttajakäyttöön tarkoitettujen tuotteiden yhteiseurooppalaiset myrkytystietokeskusilmoitukset tulisi toimittaa vasta 1.1.2021 alkaen, eikä 1.1.2020 alkaen, kuten alkuperäisessä lakitekstissä luki.