Joka toinen vuosi julkaistava kansallinen Logistiikkaselvitys on vuodesta 2006 lähtien seurannut suomalaisyritysten logistiikkakustannuksia. Tähän Turun kauppakorkeakoulun tutkijaryhmän toteuttamaan kyselyyn on kerrallaan vastannut 2 000 – 3 000 suomalaisyritystä teollisuuden, kaupan ja logistiikan alalta. Se onkin maailman laajin kansallinen kyselyaineisto lajissaan.

Logistiikkaselvitys 2018:n mukaan suomalaisyritysten logistiikkakustannukset olivat vuonna 2017 keskimäärin 14,1 % liikevaihdosta. Vuonna 2015 vastaava osuus oli 13,9 %. (Kuvio 1)

Teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannusten osuus liikevaihdosta kasvamassa

Kuvio 1 Teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannukset % liikevaihdosta yritysten ja toimialojen liikevaihdolla painotettuna 2005–2017. Lähde: Logistiikkaselvitys 2018

Kuljetuskustannusten osuus liikevaihdosta laski 1,3 %-yksikköä vuodesta 2015, ja oli keskimäärin noin 4 % yritysten teollisuuden ja kaupan yritysten liikevaihdosta. Monet jo pidempään laskussa olleet ja kuljetuskustannuksiin vaikuttavat tekijät ovat vaikuttaneet tähän.

Varastoon sitoutuneen pääoman kustannukset olivat vuonna 2017 keskimäärin 4,3 % liikevaihdosta, mikä on lähes samalla tasolla kuin vuonna 2015 (4,4 %). Yksittäisistä kustannuskomponenteista eniten ovat kohonneet logistiikan hallintokustannukset sekä muut logistiikkakustannukset. Liiketoiminnan uudet trendit, kuten verkossa tapahtuva kaupankäynti ja monikanavaisuus, ovatkin vaatineet lisäpanostuksia logistiikan hallintoon.

Teollisuuden (ml. rakentaminen) ja kaupan markkinoilta ostamien logistiikkapalveluiden yhteisarvo v. 2017 on kyselyn mukaan noin 10,2 mrd. €. Luvussa ei ole mukana julkisen sektorin logistiikkakustannuksia, joista vastaavaa aineistoa ei ole saatavissa. Teollisuuden ja kaupan alan yritykset tuottivat itselleen logistiikkapalveluja noin 9,1 mrd. euron arvosta vuonna 2017. Tämän lisäksi yritysten logistiikkakustannuksiin tyypillisesti sisältyvä varastoon sitoutuneen pääoman kustannus on huomattavan suuri erä, noin 8,3 mrd. €. (Kuvio 2).

Yritysten markkinoilta ostamat ja itse tuottamat logistiikkapalvelut vuonna 2017

Kuvio 2 Yritysten markkinoilta ostamat ja itse tuottamat logistiikkapalvelut vuonna 2017 Logistiikkaselvitys 2018 –kyselyn perusteella.

Teollisuuden ja kaupan alan logistiikkakustannukset olivat 40,3 mrd. € vuonna 2017 (37 mrd. € vuonna 2015), joista Suomeen kohdistui noin 27 mrd. €. Suomen bruttokansantuotteeseen suhteutettuna teollisuuden ja kaupan alan logistiikkakustannukset Suomessa olivat vuonna 2017 noin 12,2 % (vastaava luku vuonna 2015 oli noin 11,2 %). Vahva taloussuhdanne näkyy elinkeinoelämän kasvaneena osuutena kansantuotteesta, jolloin teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannukset suhteessa kansantuotteeseen ovat kasvaneet.

Logistiikkakustannukset ovat osa yritysten liiketoimintakustannuksia, ja niiden osuus heijasteleekin ennen muuta talouden suhdanteita. Vaikka logistiikkakkustannusten osuus liikevaihdosta onkin kuluneen vuosikymmenen aikana noussut, ei se vielä v. 2017 saavuttanut edellisen korkeasuhdanteen tasoa v. 2008. Kustannuksia tulee myös tarkastella suhteessa tavoiteltuun logistiikan palvelutasoon.