Merenkulun sääntely & turvallisuus

Merenkulkupolitiikka ja sääntelynmukaisuus

Merenkulkupolitiikka kattaa useita eri osa-alueita, jotka liittyvät mm. toimialan verotukseen sekä sääntelymuutoksiin, joiden ajureina voivat olla esimerkiksi ympäristölliset, sosiaaliset ja/tai turvallisuuteen (safety & security) liittyvät tavoitteet sekä merenkulussa että satamatoiminnoissa.

Meillä on pitkä ja todennettu osaaminen näissä kysymyksissä, joiden asiantuntijana olemme toimineet useissa Euroopan maissa. Tätä osaamista pidämme jatkuvasti yllä.

Kansainvälisen ja kansallisen sääntelynmukaisuuden saavuttaminen edellyttää yrityksiltä, alan edunvalvojilta ja viranomaisilta yhä enemmän resursseja ja kykyä arvioida sääntelymuutosten aiheuttamia kehitystarpeita. Esimerkkejä viimeaikaisista merenkulun ja satamatoimintojen sääntelymuutoksista ovat mm. seuraavat:

  • Alusten energiatehokkuusindeksi (Energy Efficiency Design Index, EEDI)
  • EU:n aluskierrätysdirektiivi
  • Alusten painolastivesien käsittely
  • Alusten haitalliset päästöt ilmakehään (esim. SOx, NOx)
  • Lastitilojen pesuvesien käsittely
  • Alusten ja satamarakenteiden kansainvälinen turvasäännöstö (ISPS)
  • EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivi (Network and Information Security directive, NIS)

Ojala, L. et al. (2018) Merenkulun huoltovarmuus ja Suomen elinkeinoelämä – Toimintaympäristön tarkastelu vuoteen 2030; Huoltovarmuusorganisaation joulukuussa 2018 julkaisema yleistajuinen 140-sivuinen tarkastelu Suomen ulkomaankaupan ja merenkulun toimintaedellytyksistä.

How shipowners have adapted to sulphur regulations – evidence from Finnish seaborne trade
T Solakivi, S Laari, T Kiiski, J Töyli, L Ojala – Case Studies on Transport, 2019
From the beginning of 2020, the IMO regulation limiting ships’ fuel sulphur content to 0.5% will become effective. This limit has been preceded by the Sulphur Emission Control Areas (SECA) already since 2015. The paper studies the impact of these on Finnish shipowners.

The impact of ice class on the economics of wet and dry bulk shipping in the Arctic waters
T Solakivi, T Kiiski, L Ojala – Maritime Policy & Management, 2018
Shipping in Arctic waters is subject to technical requirements posed by harsh ambient conditions. Vessels operating in ice-infested waters need reinforced hulls and more powerful engines, for example. This paper analyses the additional cost of ice imposed on wet and dry bulk shipping.

On the cost of ice: estimating the premium of Ice Class container vessels
T Solakivi, T Kiiski, L Ojala – Maritime Economics & Logistics, 2017
Cargo vessels navigating ice-infested waters have to comply with additional requirements including a strengthened hull and additional engine power, modifications that affect their operational economics. This paper analyses the additional cost of ice imposed on container shipping.

Merenkulun kansainvälisen ilmasto- ja ympäristösääntelyn vaikutukset Suomen elinkeinoelämälle; Repka, Ojala et al. (2017) Reports by the Council of State

Prof. Lauri Ojala toimii myös seuraavissa merenkulkupolitiikkaan liittyvissä hankkeissa:

MERLOG (2018-2019) Merenkulun logistiikan kehittäminen, 2020- luvulla sovellettavan väylämaksurakenteen tarkastelu yhdessä Aalto-yliopiston Meritekniikan kanssa; Liikenne- ja viestintäministeriön, Väylän ja Traficomin toimeksianto

MEROS (2018-2019) Merenkulun osaamisen kehittäminen, Valtioneuvoston kanslian tilaama Suomen meriklusterin osaamistarpeiden ennakointiselvitys, joka toteutetaan yhdessä Aalto-yliopiston Meritekniikan ja MKK:n kanssa.

Merenkulku- ja satamaturvallisuus

Varustamo- ja satamatoiminnan turvallisuutta ja sen kehittämistä ohjaavat useat kansainväliset ja kansalliset säännöstöt sekä niihin liittyvä viranomaistoiminta. Toimijoiden kyky hallita erityyppisiä toiminnasta aiheutuvia riskejä on tässä keskeistä.

Kyseessä voi olla esim. vaarallisten aineiden vuodot, tulipalo aluksilla tai satamarakenteissa, öljyvuoto, kaasu- tai kemikaaliräjähdys, joiden vaikutukset voivat ulottua laajalle. Myös lastiin tai muuhun omaisuuteen liittyvä rikollisuus, salakuljetus tai muu rikollinen toiminta, kuten kyberuhkat, ovat usein vaikeasti hallittavia tai ennakoitavia tapahtumia.

Meillä on näihin kysymyksiin liittyvää osaamista sekä yritys- että toimialatasoilla niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, mukaan lukien aihepiiriin liittyvät viranomaistoiminnot.

Current State of Risk Assessment in Seaports: An Empirical Study
A Nagi, M Indorf, C Singer-Neumann, Ojala, L. in: Logistik im Wandel der Zeit, 2019 – Springer Verlag
Seaports are critical links in global supply chains and international logistics networks. They are considered to be a link of cooperation between countries, including transport, logistics, tourism and energy.

Prof. Lauri Ojala johtaa tai on johtanut seuraavia merenkulun ja satamatoimintojen turvallisuuteen (safety & security) liittyviä hankkeita:

OIL SPILL Project Director (2019-2021), a 2.5-year and 2 M€ project on combatting oil spills in coastal areas and shallow waters in the Baltic Sea Region

HAZARD Project Director (2016-2019), a 3-year and 4 M€ seaport safety & security project in the Baltic Sea Region

C.A.S.H. Project Director (2009-2012), a 3-year and 3+ M€ project on Safety and security in international road freight transport in the Baltic Sea Region

DaGoB Project Director (2006-2009), a 3-year and 2+ M€ project on Transport of Dangerous Goods in the Baltic Sea Region