EU:n kunnianhimoinen kemikaaliasetus REACH on edeltävän vuosikymmenen keskittynyt EU-markkinoille saatettavien aineiden vaaraominaisuuksien kartoittamiseen. Teollisuudelle on siirtynyt huomattava vastuu valmistamiensa ja maahantuomiensa aineiden turvallisen käytön osoittamisesta. Tämä on tapahtunut aineiden REACH-rekisteröintien muodossa. Nyt kun rekisteröintitakarajat on ohitettu, on EU:n kemikaalilainsäädännön pääpaino siirtymässä aineista seosten ja esineiden turvalliseen käyttöön.

Seosten ja esineiden tulevat ilmoitusvelvoitteet 

Esimerkkeinä painopisteen siirtymisestä ovat seuraavat tulevat velvoitteet, joiden pyrkimyksenä on varmistaa kemikaaliturvallisuus seoksia ja esineitä käytettäessä:

  • Yhteiseurooppalainen myrkytystietokeskusilmoitus vaarallisista seoksista. Aiempi blogikirjoituksemme aiheesta on luettavissa täällä. Viranomaisille tehtävän ilmoituksen tietovaatimukset tulevat vaatimaan seosten markkinoille asettajilta huomattavia tuotekohtaisia toimenpiteitä.
  • Esineitä koskevat ilmoitukset SCIP-tietokantaan: esineiden valmistajat, maahantuojat, kokoajat ja jakelijat ovat jatkossa velvollisia ilmoittamaan Euroopan kemikaalivirastolle tietoa esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista SVHC-aineista. SVHC-aineisiin esineissä liittyy nykyiselläänkin lakisääteisiä velvoitteita. Tiedonsaanti monimutkaisissa toimitusketjuissa on kuitenkin osoittautunut suureksi haasteeksi velvoitteiden täyttämisessä.

Seuraavana seosten altistumisskenaariot

Euroopan kemikaalivirasto ECHA:n 23.-24.9.2019 järjestämässä työpajassa ”Workshop on REACH Review Action 3” käsiteltiin lisäksi kemikaaliseoksista laadittavia altistumisskenaarioita.

Altistumisskenaario on kooste kemikaalin turvalliseen käyttöön tarvittavista toimintaolosuhteista. Se tulee laatia osana aineen REACH-rekisteröintiä, mikäli kyseessä on vaarallinen aine, jota rekisteröijä valmistaa tai maahantuo yli 10 tonnia vuodessa. Altistumisskenaariot liitetään käyttöturvallisuustiedotteeseen, jolloin puhutaan laajennetusta käyttöturvallisuustiedotteesta.

Altistumisskenaarioiden laadintavaatimus REACH-asetuksen nojalla koskee tällä hetkellä eksplisiittisesti vain aineita, ei siis seoksia. Työpajan eri sidosryhmien välillä vallitsi kuitenkin konsensus siitä, että seosten altistumisskenaariot ovat olennainen työkalu kemikaaliturvallisuuden edistämisessä.

Olikin selvää, että seosten altistumisskenaarioita tullaan jatkossa ajamaan vahvasti sekä Euroopan kemikaaliviraston että toimialajärjestöjen suunnalta. Keskusteluissa myös sivuttiin sitä, tulisiko vaatimus kirjata yksiselitteisenä lainsäädäntöön.

Työpajan sisältö keskittyi seosten altistumisskenaarioiden taustalla olevaan metodologiaan, käytännön toteutukseen sekä mahdollisiin toimija- ja käyttäjäryhmäkohtaisiin tarpeisiin.

Paikalla olleet sidosryhmien edustajat olivat yksimielisiä siitä, että altistumisskenaarioille tulisi asettaa minimivaatimuksia. Nykyisellään lainsäädäntö jättää paljon tulkinnanvaraa lopullisen altistumisskenaarion sisällön ja rakenteen suhteen. Tämä taas aiheuttaa jatkokäyttäjien päässä huomattavia käsittely- ja tulkintahaasteita.

Seosten turvallinen käyttö ja altistumisskenaariot - velvoitteita formuloijille

Seoksen altistumisskenaario turvallisuustiedon välittäjänä 

Kullakin toimitusketjun toimijalla on velvollisuus toimittaa käyttöturvallisuustiedotteeseen liitetyt altistumisskenaariot eteenpäin toimitusketjussa. Jatkokäyttäjä on lisäksi velvollinen 12 kuukauden sisällä altistumisskenaarion vastaanottamisesta vertaamaan altistumisskenaariossa esitettyjä käyttöjä, riskinhallintatoimenpiteitä ja toimintaolosuhteita omiinsa. Vertailu on dokumentoitava. Toimenpiteisiin on ryhdyttävä, mikäli käyttäjä ei kykene osoittamaan yhdenmukaisuutta altistumisskenaarion turvallisen käytön edellytysten kanssa.

Vaikka lakitekstin perusteella altistumisskenaariot on laadittava ensisijaisesti vain aineista, sisältää REACH-asetus velvollisuuksia myös seosten osalta. Vaarallisten seosten toimittajien on jaettava altistumisskenaarioiden olennaiset tiedot seoksen sisältämistä aineista sen käyttöturvallisuustiedotteen kanssa. Käyttöturvallisuustiedotteessa esitettyjen tietojen on myös oltava yhdenmukaisia altistumisskenaarioiden kanssa.

Asiantuntijuutta vaativa urakka

Altistumisskenaarion tietojen jakaminen seosten tapauksessa tulisi nykyisellään toteuttaa:

  • liittämällä yhtenäistetyt tiedot seoksen turvallisesta käytöstä käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi, t.s. laatimalla seoksen altistumisskenaario
  • yksiselitteisissä tapauksissa: sisällyttämällä vastaavat tiedot käyttöturvallisuustiedotteen runkotekstiin, tai
  • liittämällä seoksen sisältämien aineiden altistumisskenaariot käyttöturvallisuustiedotteeseen liitteeksi.

Helpoin tapa seosten valmistajien kannalta on nitoa kaikkien seoksen ainesosien altistumisskenaariot yhteen ja toimittaa koko paketti eteenpäin toimitusketjussa. Tällainen tieto kuitenkaan harvoin on käyttäjän kannalta hyödynnettävässä muodossa. Esimerkiksi Tukes on linjannut, ettei yksittäisten ainesosien altistumisskenaarioiden yhteen niputtaminen ole asiallinen keino välittää seoksen kannalta oleellista turvallisuustietoa.

Laadukkaan tiedon tuottaminen seoksen turvallisesta käytöstä ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Menetelmiä on tarjolla, mutta ne vaativat edelleen paljon asiantuntijuutta. Aineiden altistumisskenaarioiden vaihteleva, toisinaan monisatasivuinen formaatti tai epämääräinen sisältö eivät helpota urakkaa. Johdonmukaisuus käyttöturvallisuustiedotteen ja altistumisskenaarion välillä olisi myös varmistettava.

Tiedonvaihto toimitusketjujen välillä ei sekään ole aina toimivaa. Esimerkiksi Suomen markkinoilla altistumisskenaarioita liikkuu edelleen hämmästyttävän vähän. Omalta toimittajalta voi kuitenkin aina tiedustella altistumisskenaarioiden perään.

Aiheesta lisää Brysselissä 

Keskustelua aiheesta on tarkoitus jatkaa Brysselissä 21.11.2019 pidettävässä altistumisskenaarioiden tiedonvaihtoverkosto ENES:in kokouksessa. Kokouksessa mahdollisesti selviää, onko vaatimusta seosten altistumisskenaarioista syytä tarkentaa lainsäädännössä. Logscale on myös kokouksen osallistujalistalla; pidämme teidät ajantasalla aiheesta!

Autamme teitä mieluusti kemikaalilainsäädännön vaatimuksissa. Voitte olla meihin yhteydessä esimerkiksi yhteydenottolomakkeemme kautta, sähköpostitse osoitteeseen logscale@logscale.fi tai puhelimitse numeroon +358 20 730 74 70.